Ynglesæsonen 2021

2021-12-19 16:44
Ynglesæson 2021.
 
Lørdag den 18. december 2021. En rundtur i fuglereservatet med tanker på årets ynglesæson og kig til redekasser og redesteder, hvor en ny generation af fugle kom til verden.
 
Klokken var ti om formiddagen. Overskyet og en let støvregn faldt over reservatet. 6 gr. C, som med en vind på 4 m/s føltes som 3 gr. C. Vinden kom fra en vest nordvestlig retning. Regndråber faldt fra træernes grene.
 
Ved indgangen disse observationer:
 
En musvåge sås over nabomarken mod nord, en husskade i Pilesumpen og en gråkrage sås i toppen af et træ i kanten af Pilesumpen ud mod Goddiks Sø. Musvitters lyde i buskadset mod syd. Lyde fra en stor flagspætte mod nord. En flok grønsiskener overfløj Plantagen.
 
Turen gik mod syd.
 
Næste stop var ved Goddiks Sø mellem Pilesumpen og Vildnisset. Vinteregen øst for vejen stod med visne blade. Et kig til betonkassen i Pilesumpen. Et par spætmejser fik unger på vingerne. De fodrede også den 30. maj.
 
Et par gråænder lettede fra søen. En sølvhejre fløj i lav højde ind over Vildnisset, så personen på jorden og ændrede omgående flyveretning og fløj mod vest. Flot renhvid var den. Ravne hørtes mod nordvest.
 
Tæt ved Bugten lettede en fiskehejre fra kanten af søen, og otte stor skallesluger – alle hanner – lettede fra vandet mellem Vildnisset og Skovsumpen. Ud for Skovsumpen – hér et kig til en mejsekasse, hvor et blåmejsepar fik unger. Næste kig til en mejsekasse var lidt før Bugten. Et musvitpar fordrede hér unger før og efter den 16. maj.
 
Bugten. Hér hørtes i dag bogfinker og blåmejser. Seks stærekasser sås på forskellige grantræer. I to redekasser blev unger udruget. Fodring skete før og efter den 28. maj. To mejsekasser er desuden ophængt i Bugten. En blev benyttet af et blåmejsepar som fik unger på vingerne. Ungerne blev fodret før og efter den 29. maj.
 
Efter Bugten – hegnet mod vest – fire redekasser, hvoraf en redekasse blev benyttet af et musvitpar til opfodring af unger.
 
Nordsiden af Museet. Hér den altid flotte udsigt over Goddiks Sø fra Skovsumpen mod øst til Jons Ø mod vest. I dag en småbølget vandoverflade. En skarv fløj ind over området fra øst. En gærdesmutte gav lyd fra sig i rørskoven tæt ved.
 
I en redekasse på vestsiden af Museet blev musvitunger udklækket og under taget ved redskabsrummet kom flere kuld landsvaler på vingerne.
 
Vest for Museet. Gråkrager havde i ynglesæsonen anlagt en rede højt til vejrs og ligeså havde et andet par bygget rede højt til vejrs på Jons Ø.
 
Skoven. Fire mejsekasser og fire stærekasser. Et blåmejsepar lagde æg i en redekasse og fik unger på vingerne. To stærepar så deres unger forlade redekasserne. Begge arter fodrede unger før og efter den 24. maj. En stærekasse blev beboet af honningbier. Det bliver spændende at se om de overlever vinteren.
 
Vejen og hegnet mod Udsigten. En redekasse på en hyld – hér blev et kuld blåmejser klækket og så det indre af en redekasse.
 
Et musvitpar fik unger i en redekasse øst for Udsigten.
 
Udsigten – i dag – en stor skallesluger sås i hurtig flugt over reservatet og allikers lyde hørtes mod syd.
 
Vest for Udsigten – en uglekasse. Denne kasse blev optaget af gedehamse som med deres bo fyldte cirka to tredje dele af kassen. I mejsekasserne i dette område kom et kuld blåmejser og et kuld musvitter til verden.
 
Husvejen. Hér var ophængt flere mejsekasser, men et sumpmejsepar fandt i stedet et hult træ vest for vejen. Fodring af ungerne foregik før og efter den 27. maj. En mejsekasse blev beboet af gedehamse.
 
I dag – et par ravne fløj lavt over området fra øst, og solsort og sjagger lettede fra et træ med æbler.
 
I rørskoven mod øst i en mejsekasse på en hyld flyttede et musvitpar ind og fik efterfølgende unger på vingerne.
 
I dag – tre sangsvaner med deres karakteristiske trompeterende lyde sås i luften mod vest, og råger sås og hørtes fra samme retning.
 
Langsiden. Tre gulspurve overfløj området og landede i toppen af træer mod syd.
 
Svinget. Hér et kig til jernrørene, hvor mågekasserne sad fra tidligt forår til sent på året. I dag var de hentet ind på land. I yngletiden var tolv redekasser optaget af hættemåger på rede. Tre hættemågeunger blev udklækket på tømmerflåden ud for Museet, og kunne følges under deres opvækst fra bænken på nordsiden af Museet. Andre unger sås på spidsen af Skræppeøen mod vest. Præcis hvor mange unger der kom på vingerne kunne ikke opgøres med respekt for ikke at forstyrre i ynglesæsonen, men i forhold til tidligere år var det med fremgang. Det er planlagt, at redekassegruppen vil øge antallet af redekasser i området til næste år.
 
I dag – en sølvhejre og en fiskehejre lettede fra Vigersdal Å. En musvåge sås i luften mod øst, og en fasan lettede fra marken mod nord.
 
Tårnfalkehøjen. På masten ved højen er placeret to redekasser tænkt til indflytning for tårnfalke. Den øverste blev i år indtaget af ét par tårnfalke. Den 18. juni sås et lille hoved over landingskanten på kassen. Tre unger kom på vingerne. Den nederste redekasse på masten blev besøgt af alliker, men blev ikke brugt i år.
 
I dag – knopsvaner – to hvide voksne og en voksen unge i grålig fjerdragt lå på søen på nabomarken mod nord. Dompapper hørtes fra buske i samme retning. Tre larmende grågæs sås lavt i luften mod øst – nærmest som i forårshumør. Tre skægmejser fløj op fra rørskoven. Dejligt at se og høre disse fugle. Fuglene forsvandt hurtigt ned mellem tagrørene. Stormmåger sås i luften mod syd.
 
Dæmningens nordlige ende. Hér fik et musvitpar i en redekasse sørget så godt for ungerne, at de forlod redekassen ved egen hjælp.
 
Næsset. Hér udklækkedes et kuld musvitunger i en redekasse.
 
Næsset blev passeret. I en redekasse ophængt på et birketræ ud mod Goddiks Sø kom et kuld musvitunger til verden.
 
I dag – ved Knækket – sås forskellige fuglearter på samme tid i rødel og piletræer. Spætmejse, kvækerfinke, blåmejse, sumpmejse og gærdesmutte.
 
Plantagen. Hér fik et musvitpar unger på vingerne.
 
Rundturen havde nået sin afslutning, men det havde tankerne om ynglesæsonen 2021 endnu ikke.
 
Der var naturligvis mange andre arter, der brugte fuglereservatet som ynglested.
 
Rødstjerten brugte ikke de ophængte redekasser i år, men fandt ganske givet et hult træ til redebygningen. En rødstjert blev set med føde i næbet den 13. juni ved Udsigten. Også hér blev tornsangerne ofte set med føde i næbet.
 
En gulspurv med insekter i næbet blev set i et udgået grantræ ved den nordlige ende af dæmningen.
 
Strandskaden fik unger, hvoraf en længe blev set på Jons Ø og det blev nævnt af besøgende i reservatet, at tre unger var set på øen.
 
Gråstrubet lappedykker fik også held med at yngle i reservatet. En unge blev det til.
 
Knopsvane. Også den fik unger – på Rørholmen – syd for Jons Ø.
 
Blishøne - to par fik unger.
 
Rørhøne – unger er set i og tæt ved reservatet.
 
Rørspurv. En del par har som tidligere år ynglet i reservatet.
 
Grågås. Også i år viste arten stor yngleaktivitet. Den 15. april, under den korte rundtur, dvs. turen over dæmningen taltes tretten gæs på rede. Et forsigtigt skøn for den lange tur rundt var yderligere fire grågæs på rede. Under en rundtur i reservatet den 1. maj sås femogfyrre unger af grågås på vandet.
 
En gravand blev set med fem unger. Det menes, at den har brugt rævegraven i Tårnfalkehøjen som sit redested.
 
Af andre ynglende fugle, som ikke er set med unger, men med stor sandsynlighed har ynglet i reservatet kan nævnes munk, nattergal, rørsanger, løvsanger, gransanger, solsort, jernspurv, fuglekonge, ringdue og gærdesmutte.
 
God jul og godt nytår.
 
Henning Kopp
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk