Kværkeby Fuglereservat blev støttet af mange fonde 
Foreningen ”Kværkeby Fuglereservats Venner” kom i mål med indsamlingen af økonomiske midler. Naturreservatet kom til foreningen takket være mange flotte og helhjertede donationer. Et resultat, der blev til glæde for naturinteresserede borgere og for grupper med nedsat funktion – nu og i tiden fremover.Redningsaktionen er lykkedes efter en kraftfuld og helhjertet indsat af en gruppe borgere, der mente, at disse unikke naturværdier også skulle komme fremtiden til gode. Værdier som en enkelt mand - Gunner Goddik – gennem slid og slæb og forstandig indsigt, har skabt gennem 40 år.

”Det er en stor gave for alle naturinteresserede på hele Sjælland og for borgere i Ringsted Kommune, at dette er lykkedes” siger formanden for foreningen Peter Hansen, der fortsætter ”Vi kan nu - med glæde og ro i sindet - begynde på at gøre dette unikke vådområde endnu mere tilgængeligt for grupper med nedsat funktion – et mål vi har haft helt fra begyndelsen. Vi står nu i den lykkelige situation, at vi allerede fra starten har midler til at gøre stisystemet endnu bedre, så handicappede og dårligt gående kan komme sikkert rundt – og vi kan få opsat bænke undervejs, så der også bliver mulighed for at puste ud. Og hvis enkelte gæster får brug for transport rundt i reservatet, vil vi arbejde for, at en handicapbil kan komme ubesværet gennem den flotte natur”

”Der bliver mange gode projekter, vi kan tage fat på omkring tilgængeligheden og vi vil arbejde for at Fuglereservatet kan opnå en ”mærkningsordning for tilgængelighed” inden for en overskuelig fremtid.”

Foreningen ”Kværkeby Fuglereservats Venner” havde oprindeligt fået frist af ejeren Gunner Goddik til den 15. maj 2010 til at indsamle midler til køb og sikring af reservatet.

Men den 15. maj manglede der stadig omkring en million kr. for at komme helt i mål i forhold til det totale budget på kr. 2.443.000.

Gunner Goddik tilbød foreningen en forlænget frist til den 30. juni 2010, fordi han havde en tro på, at vi kunne magte opgaven og fordi han meget gerne ville kunne overdrage sit livsværk til foreningen – ikke mindst pga. foreningens planer om at udvikle og drive fuglereservatet videre i samme ånd, som han har gjort i 40 år. Dvs. med videreudvikling, nænsom pasning og tilgængeligt hele året rundt.

Allerede fra foreningens start den 23. oktober 2009 – efter at byrådet to gange havde sagt nej tak til at overtage reservatet – har der fra mange sider været stor interesse for af få reservatet sikret for fremtiden. Og undervejs i hele processen er det blevet mere og mere tydeligt, at der er langt mere substans i dette naturområde, end mange har forestillet sig.

Mange forskellige interesseorganisationer har bakket op. Præsidenten for Danmarks Naturforening Ella Maria Bisschop-Larsen, Center for Ligebehandling af Handicappede, Dof-Vestsjælland og mange borgere med stor indsigt i fugle, dyr, planter og natur.

Første milepæl blev nået den 15. februar 2010, da vi fik godkendt en ansøgning hos LAG-Ringsted på kr. 371.000, hvoraf godt kr. 200.000 er EU-midler til udvikling af landdistrikterne.

Med denne bevilling i hånden, kunne foreningen nu med vægt og troværdighed gå ud til fonde, lokale virksomheder og privatpersoner.

Inden da havde foreningens medlemmer og en masse venlige medborgere hjulpet til med udarbejdelse af et fyldigt kompendium, der beskriver hele projektet med at redde fuglereservatet – incl. udarbejdelse af et meget detaljeret budget. Dette skrift med gode billeder fra reservatet, har været investeringen værd – både i tid og penge. Det har været brugt i sin helhed eller i uddrag utallige gange det sidste halve år.

Allerede i slutningen af 2009 sendte vi en ansøgning til A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. En ansøgning som vi siden har fulgt op, når der er kommet positive ændringer i vores indsamling.

Anden milepæl kom med en flot donation fra Bjarne Jensens Fond på kr. 500.000. Dette beløb gav foreningen et fornyet håb om at komme i mål – ikke mindst fik vi ekstra energi til at komme videre:

Susanne Jensen, bestyrelsesformand i Bjarne Jensens Fond, begrunder donationen på kr. 500.000 til Foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner som følger:

Bestyrelsen i Bjarne Jensens Fond ønsker med denne donation at medvirke til Kværkeby Fuglereservats bevarelse samt fremme muligheden for en enestående naturoplevelse i Ringsteds lokalområde.

Vi vurderer, at Foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner har håndteret hele projektet omkring erhvervelsen og planen for videreførelsen meget professionelt, og således skabt et godt fundament for reservatets fremtid.

Det glæder bestyrelsen i Bjarne Jensens Fond at kunne bidrage til, at det imponerende livsværk, som Gunnar Goddik har skabt, nu får mulighed for at leve videre i et nyt regi.

Tredje store milepæl kom så forleden, da vi fik meddelelse om, at A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget et beløb på

Kr. 1.120.500 til overtagelse og sikring af Kværkeby Fuglereservat.

Denne store donation betyder, at vi nu er kommet helt i mål i forhold til foreningens totalbudget på kr. 2.443.000. Og at usikkerheden om at kunne indfri totalbudgettet inden for tidsrammen er fjernet. Mange donationer og tilsagn afhang af denne målopfyldelse.

I totalbudgettet er indeholdt køb af reservat og bygninger, museumssamling mv. ligesom der indgår penge til renovering af stier, fuglekasser, borde og bænke. Ikke mindst er det væsentligt, at foreningen allerede fra starten har penge til at kunne gøre reservatet tilgængeligt for mennesker med funktionsnedsættelse.

Udover Bjarne Jensens Fond og A. P. Møllers og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har flere lokale privatpersoner og virksomheder støttet med pæne beløb. Der er indkommet donationer på nogle få hundrede kroner op til kr. 150.000. Og alle beløb har det til fælles, at de er givet helhjertet til et formål, som mange vil få glæde af. Ikke mindst er de givet som en påskønnelse for Goddiks utrættelige indsats og til en videreførelse og udvikling af de værdier, som han har skabt.

Det er med stor taknemmelighed, at foreningen har modtaget alle de gode midler fra fonde, private og virksomheder. For foreningen er det betroede midler, der skal forvaltes med største omhu. Midler der skal komme nuværende og kommende generationer til gode. Disse midler vil uden tvivl være med til, at vi på Midtsjælland vil få en helt unik mulighed for at glæde mange mennesker – også de ca. 15 % af befolkningen, som lever med funktionsnedsættelse.

Guidede ture for mennesker med nedsat funktion, ældre, skoler og andre naturinteresserede er som bekendt et af foreningens fornemmeste formål.

Derfor vil foreningen – bestyrelse og mange medlemmer – arbejde koncentreret på at opfylde dette vigtige formål.

Medlemstilgangen har også været et kapital for sig. Ca. 500 husstande bakker projektet op og der kommer hele tiden flere til. Mange medlemmer kommer fra nærområdet, men i høj grad også fra hele Sjælland. Selv bornholmere, sønderjyder og danskere i udlandet er med i foreningen.

Derfor gælder det nu om at udfordre den store tillid som donatorer og medlemmer har givet foreningen.

Foreningen har været i den gunstige situation, at pressen har bakket vores projekt op på alle leder og kanter. Det gælder TV, Dagbladet, Lokalaviserne, Specialmagasiner og links fra hjemmesider til vores hjemmeside. Ligeledes har der været positiv opbakning via Facebook.

Også det store fremmøde i forbindelse med Gunner Goddiks 40-års jubilæum var en en stor tilfredsstillelse. Næsten 100 medlemmer var med til at påskønne hans indsats.

Hvis ikke grundsubstansen og værdierne i fuglereservatet havde været i orden, ville dette projekt været strandet for længst. De store professionelle fonde, enkeltpersoner og virksomheder har set, hvilke værdier foreningen kæmpede for. Og det har de påskønnet.

Gunnar Goddik døde 3. marts 2022. Æret være hans minde.

En stor tak fra bestyrelsen.

 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk