Digesvale Riparia riparia

Digesvalen er en lille svale med en mat brun overside og en hvid underside, kun afbrudt af et tydeligt brunt brystbånd. I sollys ses desuden et grønligt skær. Arten har et tørt, skrattende tchrrip.

Levested
Digesvalen er udbredt cirkumpolart i et bredt bælte fra den øvre subarktiske zone sydpå til den 20-30. nordlige breddegrad. Den findes dog hverken i det nordligste Canada, i Grønland eller på Island. I Europa er arten vidt udbredt, hvor der er egnede levesteder, hvilket vil sige grusgrave, klinter, stejle åbrinker og lignende. Den forekommer langt overvejende i lavlandet, men i Schweiz optræder den dog helt op til 900 meters højde. I Danmark yngler digesvalen f.eks. også i murværket på de gamle søforter ud for København.

Digesvalen yngler i huller på op til en meters dybde, som den selv graver ud. Den begynder at overnatte i tagrørsskove, når ungerne er fløjet fra reden, og den trækker bort til overvintringsområdet i tropisk Afrika i løbet af august/september. Digesvalen er også en almindelig trækgæst i Danmark.

Føde
Digesvalens føde består af flyvende insekter og svævende edderkopper, ligesom det er tilfældet for de andre svalearter.

Bestandsudvikling
På trods af at Danmark tilsyneladende har rigeligt med egnede ynglelokaliteter, forsvandt arten fra 30 % af atlaskvadraterne mellem de to atlasprojekter i henholdsvis 1971-74 og 1993-96. Denne udvikling er desværre ikke begrænset til Danmark, idet Vesteuropa i samme periode oplevede en stor og generel tilbagegang. Dette tilskrives tørke i de vesteuropæiske digesvalers vinterkvarterer i Sahelbæltet. De østeuropæiske fugle overvintrer i Østafrika og er ikke så hårdt ramt. Siden midten af 1980'erne synes den danske bestand dog at være stabil, omend noget fluktuerende. Fra Dofbasen


Digesvalepar i færd med at grave redehul i grusbunken i reservatet. Foto Ole Gabrielsen.
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk